BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

OGŁOSZENIE

2020-06-15, Poniedziałek

 

Wójt Gminy Milówka - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór

kandydatów na rachmistrzów terenowych 

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłaszam otwarty i konkurenyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Milówka.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I. WYMAGANIA:

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 

1)    być osobą pełnoletnią,

2)    zamieszkiwać na terenie Gminy Milówka,

3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)  nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ:

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Harmonogram:

-        3 sierpnia - 11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów;

-        3 sierpnia - 13 września 2020 r. - przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego;

-        1 października - 30 listopada 2020 r. - przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    Pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:  

-        imię i nazwisko,

-        adres zamieszkania,

-        data urodzenia,

-        nr telefonu kontaktowego,

-        adres email

(wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1).

2)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3)    Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).

4)    Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Milówka

ul. Jana Kazimierza 123

34-360 Milówka

z dopiskiem:

„Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.”

w terminie: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 V. DODATKOWE INFORMACJE:

1)    Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2)    Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.

3)    Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 33 86 37 190 wew. 31 lub 34.  

 

                                                                                                  Wójt Gminy Milówka

                                                                                       Robert Piętka

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Ogłoszenie o naborze - zaktualizowane.pdf Ogłoszenie o naborze - zaktualizowane.pdf 20-06-19 14:58 287.45KB Ogłoszenie o naborze - zaktualizowane.pdf pobierz
Załącznik nr 1 - wzór zgłoszenia.docx Załącznik nr 1 - wzór zgłoszenia.docx 20-06-15 17:26 15.28KB Załącznik nr 1 - wzór zgłoszenia.docx pobierz
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o niekaralności.docx Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o niekaralności.docx 20-06-15 17:26 36.25KB Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o niekaralności.docx pobierz
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.docx Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.docx 20-06-15 17:26 17.64KB Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.docx pobierz
Załącznik nr 4 - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx Załącznik nr 4 - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx 20-06-17 15:36 19KB Załącznik nr 4 - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx pobierz

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12