BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

T7MCCbn3iWTqIWU6V4PizarrUprGtG57sSmVtmGl5wQ

BZfzdGxGcweIofZSMx2Xc679Cgn27-PNMPDp2HAjRb4

VWGlTejkVI5tLWDSH1BZKWUEh2YPP_bSZxYApKaWk4s

QWkDyycc0K2oCm_vCMvWXOhWHABPcyXrBu9hoRd-WVk

m-zmzji72ls1b1mwB805RI3ulrG9WkL2EnvQEB-DhHE

Strona główna / Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
 2. Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl, telefonicznie pod numerem tel. (33) 8637190 lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa lub umowie i będą udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda lub określony przepis prawa;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67), bądź innych przepisach prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem pkt. 5)  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądą Państwo dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Milówka, przy    czym podanie danych jest:

- obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni.

Redagował: UG Milówka 2018-06-19 09:01

XBYGwF2BznOm-amkOUvoSDWoL_0oaiKGeXdARYdM-jI

G22eYQOPmMkq7WuweGERaGsLUx0k5JszsEeZ6xm7w6E

I__loBYvINfLuii1aCW7jiJhPnLfeKxWojEeVNFDajI

F4zF6Y9YEct3kE5s5avihAhWZYLewVQQ3w6ZkMjPHE4

5tJVdcDNwcG7Z5xtLdn_8PFSCJhWx_mRHWW409n7Ghc

i8oUNAr2V4mNmV2WDnJ01lU3i5zy5qHxFdWQM44mjHQ

6Xd6oZnpEzWUvG8RD02o_xuA4hkkOex35Sgw4md_hKQ

S197CFkE5zE1mzRMSxscJCgDS5genHh-f6sOcwexED8

Aodtlr2wCkVa6pV2ymIuriMOzrZcRg-yFxlLxrSbVBw

yFl9_yXcoVuK9qHnLIpvEvP4XMqYaar1tOpV62vcSuY

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12